Regulamin

Regulamin sklepu internetowego – sklepnuty.pl

Damian Bryk przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Bryk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod nazwą Damian Bryk zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 865-256-70-62, ul. Wojska Polskiego 2 lok.16, 37-450 Stalowa Wola, jest właścicielem oraz Administratorem Sklepu.

§ 1

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Damian Bryk,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 865-256-70-62, REGON 368428365.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklepnuty.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Umowa zawarta na odległość - Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; 

§ 2 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu www.sklepnuty.pl umieszczonego w domenie www.sklepnuty.pl w tym ogólne zasady realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr.144, poz. 1204)
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną(Dz.U.2002 Nr 144 poz.1204).
 3. Korzystanie ze Sklepu może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przystąpienie do korzystania ze Sklepu oznacza bezwarunkową akceptację i zobowiązanie Kupującego do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż zapisu nutowego w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet. 
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz ewentualny koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 9. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Damian Bryk, ul. Wojska Polskiego 2/16, 37-450 Stalowa Wola.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@sklepnuty.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 505004598
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 20 1050 1445 1000 0091 2200 1226
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0;

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

2. Warunkiem korzystania z Produktu jest posiadanie programu obsługującego pliki PDF (np. Adobe Reader)

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§ 5

Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Sklepu

 1. Kupno Produktu nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera lub wydrukować.
 2. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  1. Zwielokrotniać Produktu lub dokonywać jego rozpowszechniania; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  2. Udostępniać Produktu jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
  3. Najmować i użyczać Produktu; zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Produktu osoba, która dopuściła się naruszenia (także Kupujący), zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 3-krotnej wysokości ceny brutto tego Produktu za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz Produktu. Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.
 4. Zakupione produkty są przeznaczone do użytku wyłącznie osoby kupującej. Produkty w wersji online są chronione prawem autorskim. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo, jakiekolwiek powielanie, montaż, wypożyczanie czy inne rozpowszechnianie materiału nutowego lub jego zawartości czy fragmentów zawartości jest bezwzględnie zabronione bez zgody Sprzedającego. Zabronione jest tworzenie kopii zapasowych w serwisach wymiany plików (nawet w folderach zabezpieczonych hasłem).
 5. Produkty nie mogą być przedmiotem wymiany, odsprzedaży czy sprzedaży handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji. Każdy produkt zawiera zaszyfrowane informacje o jego nabywcy, które mogą być wykorzystane podczas naruszania zasad regulaminu.

§ 6

Rejestracja w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest zaakceptowanie ogólnych warunków użytkowania, politykę prywatności oraz podanie następujących danych:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Adres e-mail
  4. Ustalić hasło do logowania
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. W celu pełnego korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie Konta, jednakże zakupów można dokonywać również jako „Gość”. Posiadać Konto mogą wyłącznie zarejestrowani Kupujący.
 4. Dokonując rejestracji w Sklepie Kupujący niniejszym oświadcza, że:

a)     zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,

b)     dobrowolnie przystępuje do korzystania ze Sklepu internetowego,

c)     dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania ze Sklepu są prawdziwe, 

d)  wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Sklepu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu,

e)  wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Kupującego adres poczty elektronicznej wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,

f)       posiada prawo uzyskania informacji o prawie dostępu do własnych danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania, możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i możliwości żądania ich usunięcia w przypadku, gdy zostały zebrane z naruszeniem prawa bądź wbrew woli Kupującego, lub są już nieprzydatne do celu, do jakiego zostały zebrane;

6. Po dokonaniu rejestracji, na podany adres poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła potwierdzenie zakończenia rejestracji. Z chwilą aktywacji Kupujący posiada możliwość korzystania z Konta, na które loguje się przy pomocy loginu i hasła wskazanego przy rejestracji.

7. Każdy Kupujący może mieć tylko jedno Konto. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do logowania. Wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie tych danych ponosi Kupujący. 

8. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

9. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Składanie zamówień

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.sklepnuty.pl.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” i kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”;
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy  Zamówienia, tj. Imię, nazwisko oraz adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa Produktu, 
  5. kliknąć „Dalej” i wypełnić dane adresowe w celu zawarcia umowy na odległość, tj. Imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto oraz kraj. Wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. 
  6. Kliknąć przycisk „Dalej” i następnie wybrać rodzaj płatności oraz rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wyrazić zgodę na warunki świadczenia usług. 
  7. kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” 
  8. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 6. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 7. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest uprzednia zapłata za Produkt przez Kupującego.
 8. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności podczas finalizowania zamówienia. 

Kupujący może dokonać zapłaty za Produkty tylko z wykorzystaniem systemu Tpay obsługiwanego przez spółkę:

Krajowy Integrator Płatności S.A.
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań
NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357
Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości. 

W takim wypadku Kupujący obowiązany jest zapoznać się z regulaminem płatności ]znajdującym się pod adresem: https://tpay.com/dla-platnika

 1. Wszelkie koszty zapłaty (w tym koszty przelewu transgranicznego) obciążają Kupującego.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży i realizacja dostawy

 1. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia wysyłany jest e-mail z linkiem do specjalnej strony Sklepu. Na tej stronie uwidocznione są wszystkie Produkty zakupione przez Kupującego. Przy każdym tytule podany jest indywidualny link do pobrania danego Produktu.
 2. Link jest aktywny tylko przez jedną godzinę liczoną od momentu pierwszego kliknięcia w niego. Operację można powtórzać przez ten czas bez limitu. Ma to na celu zapobieżenie np. wystawianiu linków na forum, sprzedaży go innym osobom. W związku z tym Kupujący obowiązany jest dokonać pobrania pliku z zakupionym Produktu w ciągu jednej godziny liczonej od momentu pierwszego kliknięcia w ten Link.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Kupującego do wymogu z ust. 2, jak i też za zbyt wolne łącze Kupującego, uniemożliwiające pobranie pliku w terminie wskazanym w ust. 2.
 4. Po pobraniu pliku z zakupionym Produktem Link staje się nieaktywny (po upływie jednej godziny liczonej od momentu pierwszego kliknięcia w ten link), a zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane.  
 5. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 1, Kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder „spam”, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze „spam”, Kupujący obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą i podać e-mail podany w formularzu zamówienia oraz przedstawić dokument potwierdzający zapłatę Ceny (wydruk z konta bankowego itd.). Kupujący jest obowiązany postępować zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy na każdym etapie wyjaśniania zaistniałej sytuacji, aż do jej rozwiązania.
 6. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linku innym osobom. 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.
 2. Klient przed zakupem produktu w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

§ 10

Niezgodność Produktu z umową. Postępowanie reklamacyjne

1 . Klient może zgłosić reklamacje na adres: kontakt@sklepnuty.pl w przypadku, gdy:

- zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,

- Klient dokona zapłaty ze produkt, a produkt nie pojawi się w skrzynce odbiorczej e-mail klienta, Klient poinformuje www.sklepnuty.pl o braku produktu, a w ciągu 12 (dwunastu) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu lub przesłany produkt w inny sposób.

2. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez www.sklepnuty.pl potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.

3. www.sklepnuty.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez www.sklepnuty.pl, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 12

Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z: 

a. Niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje. 

b. Braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Sklepu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe. 

c. Siły wyższej. 

d. Awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego. 

e. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Sklepu. 

f. Błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Sklepu. 

g. Niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Sklepie. 

h. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu. 

i. Złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających ze Sklepu.

j. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Kupującego. 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący. 

3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu po uprzednim wskazaniu takiej informacji o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.
 5. W przypadku sporów wynikających pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym jest sąd określony zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie ………
 7. Za adres e-mail Sklepu internetowego uważa się: kontakt@sklepnuty.pl, za numer telefonu 505004598  za adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 2 lok. 16, 37-450 Stalowa Wola.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.
Top